Nettleiepriser fra 01.01.2020

Trøgstad Elverk AS –  nettariffer fra 1. januar 2020.

Priser på nettleie for privatkunder

Fastledd Energiledd
Bolig 100 kr/mnd 48,33 øre/kWh
Fritidsbolig 165 kr/mnd 48,33 øre/kWh

 

Mer om prisene
Nettleien består av et årlig fastledd og et energiledd som er prisen per kilowattime (kWh) du bruker. Prisen på strøm kommer i tillegg til nettleien.

Nettleieprisene for privatkunder er oppgitt inklusiv merverdiavgift på 25 %, inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1 øre/kWh og inklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm på 16,13 øre/kWh.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Dette koster nettleien i løpet av ett år

  5 000 kWh 10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Nettleie bolig 3 616 kr 6 033 kr 10 865 kr 15 698 kr
herav avgifter 1 580 kr 2 920 kr 5 599 kr 8 279 kr

 

5 000 kWh 10 000 kWh
Nettleie fritidsbolig 4 396 kr 6 813 kr
herav avgifter 1 736 kr 3 076 kr


Siden hytter brukes vesentlig mindre enn boliger og dermed har et lavere strømforbruk enn boliger, gir ikke standard energitariff tilstrekkelig inndekning gjennom energileddet. Derfor ilegges hytter et høyere fastledd.

Nettleie for større privatkunder
Større privatkunder avregnes etter effekttariffer på lik linje med øvrige større anlegg (hovedsikring over 125 A ved 230 volt, over 80 A ved 400 volt samt timesmålte anlegg med årsforbruk over 100 000 kWh).

 

Leveringsplikt
Alle nettselskap er pålagt en leveringsplikt av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Denne leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning. Ordningen vil være dyrere for kunden enn det er å bestille strøm hos en strømleverandør.

Priser – strøm etter leveringsplikten

Første 6 uker Utover 6 uker
Elspotprisen hos NordPool Elspotprisen hos NordPool
+ +
påslag på 6,25 øre/kWh (5 øre/kWh eks. MVA) påslag på 18,75 øre/kWh (15 øre/kWh eks. MVA)

 

I tillegg til prisene på selve strømmen, kommer også nettleie.

 

Priser på nettleie – bedrift

 

Bedrift – energitariff

  Fastledd Energiledd
Lavspenning 230 V og 400V 1 760 kr/år 21,53 øre/kWh

 

Bedrift – effekttariff måned (timesmålte anlegg)

  Lavspenning Fellesmåling Høyspenning
Fastledd 340 kr/mnd 1 065 kr/mnd 900 kr/mnd
Effektledd* – vinter 1

(jan, feb og des)

150 kr/kW/mnd 150 kr/kW/mnd 122 kr/kW/mnd
Effektledd* – vinter 2

(mar og nov)

80 kr/kW/mnd 80 kr/kW/mnd 52 kr/kW/mnd
Effektledd* – sommer

(apr – okt)

23 kr/kW/mnd 23 kr/kW/mnd 17 kr/kW/mnd
Energiledd – vinter

(jan – mar og nov – des)

7,00 øre/kWh 7,00 øre/kWh 3,50 øre/kWh
Energiledd – sommer

(apr – okt)

3,90 øre/kWh 3,90 øre/kWh 1,8 øre/kWh

 

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

 Mer om prisene
Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %), eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Hvem gjelder effektavregning for?
Ved ordinær overføring og lavspenning tilknytning omfatter krav til effektavregning alle anlegg med overbelastningsvern over 125 A ved 230 V, anlegg over 80 A ved 400 V, samt anlegg med forventet årsforbruk over 100 000 kWh. Ved ordinær overføring og høyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff.

Tariff timemålte anlegg
Tariffene gjelder alle timemålte anlegg som omfattes av krav til effektavregning. Avregningsgrunnlaget for tariffen er gjeldende energi- og effektpriser samt målt energiforbruk og høyeste målte effektuttak i løpet av den enkelte kalendermåneden. I tillegg faktureres et fastledd per måned. Tariffen har ulik prising i periodene Vinter 1 (januar, februar og desember), Vinter 2 (mars og november) og Sommer (april-oktober).

Hafslund Netts effekttariffer for timemålte anlegg har en betydelig vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Vi minner derfor om at et tiltak for å redusere sitt maksimalforbruk i vinterperioden raskt vil gi seg utslag i lavere regning. Den enkelte kunde kan redusere sine regninger ved å fordele forbruket så jevnt som mulig over døgnet de dagene man har høyest forbruk. Det kan gjøres manuelt eller med automatiske systemer.

 

Nettleiepriser for utkoplbar overføring

Nettleieprisene for utkoblbar overføring er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk strøm, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner år/målepunkt-ID. Dette påslaget er innarbeidet i fastleddet i tariffene. Strømpris kommer i tillegg til nettleien. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Utkoblingsklausul klasse 2
Momentan og varig fjernstyrt utkobling uten varsel. Tilbys primært anlegg med reservesystem.

Fastledd per anlegg Abonnert effekt *) Energiledd vinter Energiledd sommer
Lavspenning

tariff UL2
230 V og 400 V

10 800 kr/år 60 kr/kW/år 7,00 øre/kWh 3,90 øre/kWh
Høyspenning
tariff U32
11 kV og 22 kV
10 800 kr/år 44 kr/kW/år 3,50 øre/kWh 1,80 øre/kWh

 

Utkoblingsklausul klasse 1
Varsel 12 timer før varig fjernstyrt utkobling. Krav om reservesystem.

Fastledd per anlegg Abonnert effekt *) Energiledd vinter Energiledd sommer
Lavspenning
tariff UL1230 V og 400 V
12 800 kr/år 200 kr/kW/år 7,00 øre/kWh 3,90 øre/kWh
Høyspenning
tariff U31
11 kV og 22 kV
12 800 kr/år 145 kr/kW/år 3,50 øre/kWh 1,80 øre/kWh

 *) Eventuelt effektuttak utover abonnert effekt avregnes etter nettnivåets effektpris i tariff for ordinær overføring.

 

Vilkår for utkoblbar overføring