Derfor kan du ikke velge nettselskap

Trøgstad Elverk AS er ditt nettselskap i Trøgstad kommune.  Som strømkunde betaler du for strømmen til en valgt kraftleverandør og nettleie til oss som frakter strømmen til ditt anlegg. Grunnen til dette er samfunnsøkonomisk. Det er ikke lønnsomt for samfunnet dersom bedrifter skal konkurrere om å bygge og holde vedlike strømledninger.  Derfor har styresmaktene bestemt at de bare skal bygge et sett med ledninger, og at nettselskapet har monopol innenfor sitt forsyningsområde slik som Trøgstad Elverk AS er i Trøgstad kommune. Det er også styresmaktene som regulerer hvor mye du må betale i nettleie. NVE (Norges energi- og vassdragsdirektorat) regulerer nettleia og kontrollerer at regler blir fulgt.  Det kan være store forskjeller på hva strømkunder må betale i nettleie fra nettselskap til nettselskap – det har bl.a. med ulike lokale behov og terrengforhold å gjøre. Statlige utjevningsordninger bestemmer også prisen på nettleia.  NVE setter årlig en maksimumsgrense for hva nettselskapene kan tjene.  Dersom et selskap tjener mindre enn grensa, må nettleia heves for å dekke inn tapet.  Ellers blir det mye å ta inn på det neste året. Nettleia skal finansiere vedlikehold, reparasjoner og nyanlegg i strømnettet.  Styresmaktene tillater også at nettselskapet får en rimelig avkastning på investert kapital.  Våre eiere som er Trøgstad kommune(51%) og Hafslund Nett (49%), skal også ha sitt utbytte hvert år.  I tillegg til et fast årlig beløp og en sum som er en kWh pris ganget med forbruket,  har nettselskapet ansvar for å ta inn forbruksavgift (særavgift strøm) og ENOVA avgift for staten sammen med 25 mva.

Fordeling av nettleia:  Distribusjonsnett: 31% – Regionalnett: 9% – Sentralnett: 7% – Avgifter: 53%.