Plusskunder

Hva er en plusskunde?

Enkelt forklart er en plusskunde en kunde som på tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker – Eksempelvis en kunde som i tillegg til elektrisk energi har solcellepanel på taket.

Fakta om plusskundeordningen

  • En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk.
  • Når man produserer mindre strøm enn det man forbruker, kjøper man det som trengs fra sin strømleverandør og betaler nettleie for transporten.
  • I perioder der man produserer mer enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i Trøgstad Elverk AS (TEV AS) sitt distribusjonsnett. AMS måler etter installasjon, regulerer dette automatisk og reverserer forbruksprofilen tilsvarende produksjonen.
  • TEV AS kjøper plusskundenes overskuddsproduksjon etter den til en hver tid gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time hvis produksjonen er større enn totalforbruket.
  • Gjeldende regelverk kan være et hinder for at denne overskuddsproduksjonen blir matet inn i distribusjonsnettet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor gitt en generell dispensasjon som gjør det enklere å bli plusskunde.

Dette innebærer at det lokale nettselskapet kan kjøpe overskuddskraften fra plusskundene og tariffere kunden netto energiledd. Videre slipper kunden andre tariffledd på innmatingen. Plusskunden slipper å ha egn balanseavtale med Statnett og trenger ikke tilgang til det norske engrosmarkedet for elkraft.

Hvem kan bli plusskunde?

Alle sluttbrukere med egen kraftproduksjon, hvor normal årsforbruk er større enn produksjonen, kan bli plusskunder. Produksjonsanlegget må ikke ha en ytelse større enn 100 kVA, og det må ikke være krav om omsetningskonsesjon. Produksjonsanlegg som leverer elektrisk energi til flere sluttbrukere, omfattes heller ikke av plusskundeordningen.  Det stilles ingen krav til produksjonskilde (sol, vind, vann, bio etc.) for å bli plusskunde.

Tekniske krav

TEV AS stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet for våre andre kunder.

Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i TEV AS sitt distribusjonsnett, og også må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av TEV AS.

Det er plusskunders ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.

Hvilke kostnader får en plusskunde?

Kunden må sel dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder kostnader til installatør som  må melde anlegget inn til nettselskapet.

Det kreves en automatisk strømmåler som registrerer energiutvekslingen i begge retninger. Det vil si henholdsvis uttak fra, og innmating til, distribusjonsnettet – I og med at TEV AS nå har byttet alle strømmålere, vil de nye målerne være klargjort for plusskunder, og det vil ikke påløpe noen kostnader med ny måler / måleroppsett.

Hvor stort overskudd må en ha for å kunne bli plusskunde?

TEV AS stiller ingen spesielle krav til størrelsen på overskuddsproduksjonen utover at anlegget ikke må være så stort at det faller innenfor NVEs krav til omsetningskonsesjon. Samtidig ligger det i kortene at plusskundens inntektspotensial er avhengig av produksjonens størrelse.  Dette bør følgelig veies opp mot kostnadene ved å etablere ordningen.

Produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon eller som leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av plusskundeordningen. Det skilles ikke på type produksjonskilde – kun på produksjonens størrelse.

Betaling for overskuddsproduksjonen?

TEV AS kjøper plusskundenes overskuddsproduksjon (pluss-strømmen) etter den til en hver tid gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time.

Tariffering av plusskunder?

Plusskundeordningen er inntil videre frivillig for de involverte parter. Det vil si at det må oppnås enighet mellom TEV AS og de enkelte plusskunder om håndtering av overskuddskraften. Plusskunden kan altså ikke gjøre krav på den forenklede behandlingen som er beskrevet i NVEs vedtak av 16. mars 2010.

Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet?

Plusskundens tilknytning til, og uttak av strøm fra TEV AS sitt distribusjonsnett, avregnes etter den samme nettleietariff som kunden ville blitt avregnet etter uten plusskundeordningen.