Økonomisk ansvar ved graveskader

Brudd på strømkabler i forbindelse med gravearbeider kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker en slik skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

Alle nettselskaper er pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen. Nettselskapet må betale en kompensasjon for såkalt ikke-levert energi.

Dersom brudd i strømforsyningen skyldes skader etter for eksempel gravearbeid eller trefelling utført av andre enn nettselskapet, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskapet blir påført som følge av skaden.

Trøgstad Elverk AS vil reise økonomiske krav overfor den som har forårsaket slike skader i eget nettområde. Her vil den som har forårsaket skaden, bli stilt økonomisk ansvarlig for både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med kompensasjonen som Trøgstad Elverk AS må betale.

Spør først og grav etterpå er en grei regel!

Kort om regelverket

KILE står for «Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi». Fra 1. januar 2009 har alle nettselskaper et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved strømavbrudd i nett med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett).

KILE-ordningen omfatter også svært langvarige avbrudd (over 12 timer) i både høy- og lavspenningsnettet.

KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Mer om KILE-ordningen finner du på NVEs nettsider.

Fordelingen av kompensasjon til kundene

Per i dag er KILE-ordningen slik at nettselskapene ved langvarige avbrudd i strømforsyningen må tilbakebetale kompensasjonsbeløpet til alle kunder gjennom en generell reduksjon i kostnadsgrunnlaget for nettleietariffene. I tillegg er det innført fra 1. januar 2007 en utvidelse av ordningen til å gjelde individuelle tilbakebetalinger til hver enkelt kunde som blir berørt av svært langvarige avbrudd (over 12 timer).

Skadevolders erstatningsplikt
Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.

Avbrudd i strømforsyningen som følge av en uaktsom handling i forbindelse med grave- eller andre anleggsaktiviteter kan få alvorlige økonomiske konsekvenser. Ved skader som medfører avbrudd i strømforsyningen, må det påregnes at Trøgstad Elverk AS vil reise et økonomisk krav ovenfor skadevolder, både for KILE-kostnadene og reparasjonskostnadene. Dersom skaden skjer på høyspenningskabler, som også er de som overfører mest energi, kan skadebeløpet bli betydelig.

Kan kreve erstatning for KILE-kostnader
Forsikringsselskapene har tidligere ikke akseptert at KILE-kostnaden hadde erstatningsrettslig vern og skulle derfor ikke inngå i den erstatning skadevolder måtte betale. Høyesterett har i en dom av 27. januar 2005 (HR 2005 00138-A, tvist mellom Troms Kraft Nett AS og If Skadeforsikring), fastslått at KILE-tap nyter erstatningsrettslig vern på lik linje med andre tapsposter som oppstår som følge av en skadevoldende handling, og kan inngå i beregningsgrunnlaget for skadelidtes (nettselskapets) økonomiske tap.

Forsikringsordninger
Forsikringsbransjen utvikler produkter i forbindelse med KILE-ordningen. Eksempler på dette er ansvarsforsikringsbevis som dekker vanlige skade og forsikringsbevis som dekker KILE-ansvaret (såkalt KILE-forsikring). Trøgstad Elverk AS vil vurdere å kreve at slike forsikringsbevis ( med «KILE-dekning») forevises før gravetillatelse blir gitt.

Spør først og grav etterpå

For å unngå skader på strømforsyningsanleggene er det viktig å:

  • sørge for kabelpåvisning
  • innhente annen relevant informasjon før arbeidene igangsettes.

Informasjon om kabelpåvisning.
Informasjon om anleggsvirksomhet nær ved høyspenningslinjer og kabler.