GRAVING I NÆRHETEN AV HØYSPENTKABLER

VIKTIG INFORMASJON VED GRAVING I NÆRHETEN AV HØYSPENTKABLER / LINJER

Denne instruksen gjelder innenfor et hvert anleggsområde innenfor konsesjonsområdet til Trøgstad Elverk AS.

 1. Enhver som skal utføre gravearbeider eller lignende innen Trøgstad Kommune plikter å levere gravemelding til Trøgstad Elverk AS før arbeidet settes i gang!
 2. Gravemeldinger skal dateres, signeres.
 3. Gravemeldingen og eventuelt påvisningsskjema skal oppbevares på arbeidsstedet (i gravemaskinen) av den som utfører arbeidet så lenge gravearbeidet pågår.
 4. Kabler lokaliseres ved håndgraving før maskingraving igangsettes
  Minste tillatte avstand for maskingraving er 1 meter fra påvist trasèyttergrense.
 5. For behandling av kabler /kabeltraseer gjelder følgende regler:
  – Kabeltraseen skal tines. Der gis ikke anledning til å bruke telebrekker i nærheten av kabeltrase.
  – Kabler avdekkes for hånd
  – For å unngå strekkbelastning på kabler som henger fritt ved avdekking, må kablene understøttes forsvarlig.
  – Det tillater ikke sprengning i nærheten av kabeltrase.
 6. All skade på våre kabelanlegg eller følgeskade som skyldes graving eller lignende vil skadevolderen bli stilt økonomisk ansvarlig for. Dette gjelder også det tap som kunder måtte bli påført i henhold til KILE-forskriftene.
 7. Før tildekking av kabler etter graving /blottlegging skal kabel og stamping ALLTID kontrolleres av TEVAS. Her må entreprenøren påregne litt ventetid. Anmodning om kontroll må skje i god tid.

Anleggs- og skogsarbeid

 1. Ved arbeid nærmere enn 30 m fra våre høyspentlinjen, må du på forhånd kontakte TEVAS Nett slik at farlige situasjoner ikke oppstår.
 2. Ved graving er det viktig å innhente tillatelse før du begynner, slik at TEVAS Nett kan komme å vise hvor våre kabler befinner seg.
 3. Det er ikke lov å lagre tømmer, masse eller redskap nær eller under en høyspenningslinje.
 4. Skader på energiverkets anlegg kan medføre erstatningsansvar.

Hvis uhellet er ute

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje, skal du gjøre følgende:

 1. Varsle TEVAS Nett så raskt som mulig.
 2. Ved fare for liv og helse, bruk nødnr.
  110 (brannvesen), 112 (politi), eller  113 (ambulanse).
 3. Bli sittende i kjøretøyet til strømmen er slått av.
 4. Sørg for at ingen kommer i berøring med kjøretøyet.

Dersom du må forlate kjøretøyet på grunn av brann:

Hopp ned på bakken med bena godt samlet.
Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.
Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med små skritt, for å unngå «skrittspenninger».

Trefall over høyspenningslinje

 1. Ikke forsøk å fjerne treet. Berør det ikke i det hele tatt.
 2. Varsle TEVAS Nett så raskt som mulig.
 3. Ved fare for liv og helse, bruk nødnr.
  110 (brannvesen), 112 (politi),  eller  113 (ambulanse).
 • Sette ut vakt inntil linjen blir koblet ut, slik at ikke andre kommer i berøring med treet eller ledning som har falt ned og kan være strømførende.